0,00 PLN
0
Koszyk
info:Twój koszyk jest pusty.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LOFRA.COM.PL
§ 1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy działający pod adresem www.lofra.com.pl jest własnością Rafała Mirka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FHU GastroProdukt Rafał Mirek, z siedzibą w Olkuszu (32-300) przy ul. 20 - tu Straconych 5, posługującego się numerem NIP 637-198-32- 82, oraz numerem REGON 121198600. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową urządzeń gastronomicznych. Dane kontaktowe: tel/fax: 32 611 50 87 czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-17.00, e-mail: biuro@lofra.com.pl

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest „ Konsument ” lub inny podmiot, w szczególności „ Przedsiębiorca ” . Konsumenci lub Przedsiębiorcy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest Rafał Mirek (zwany dalej „Sprzedawcą” lub „GastroProdukt”).

Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, faksu lub telefonicznie.

 

§ 2. Przedmiot transakcji

Przedmiotami zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego transakcji są produkty przedstawione na stronach www.lofra.com.pl w chwili składania zamówienia.

Ceny wszystkich produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich wraz z ceną netto (bez VAT) i brutto (z VAT).

Wszystkie produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją.

W niektórych przypadkach (opisanych w instrukcji obsługi) instalacja urządzenia powinna być wykonana stosownie do obowiązujących przepisów krajowych przez wyspecjalizowany i uprawniony personel techniczny. Zalecane jest korzystanie z autoryzowanego serwisu technicznego z uwagi na możliwość utraty gwarancji lub utratę możliwości dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w przypadku, gdy instalacja lub serwis był wykonany przez nieautoryzowany serwis techniczny.

Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta lub importera. Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od stanu faktycznego, co może być związane z ciągłym technologicznym ulepszaniem urządzeń jak również z faktem, iż monitory, zdjęcia i rysunki w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje.

 

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące:
komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową InternetExplorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub inną, obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript, włączona obsługą plików cookies w przeglądarce.

Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4. Procedura składania zamówienia

Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego oraz potwierdzenie zamówienia.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

Potwierdzenie zamówienia następuje drogą telefoniczną. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

Z chwilą telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie realizowane jest w czasie od 3 do 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§ 5. Realizacja zamówienia

Po telefonicznym potwierdzeniu złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Konsumenta zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia umowy na odległość zawierające:

 • numer zamówienia,
 • informacje o wybranym przez Konsumenta produkcie,
 • wartość brutto zamówienia,
 • sposób porozumiewania się pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem,
 • dane identyfikujące Sprzedawcę
 • sposób i termin zapłaty,
 • sposób i termin dostarczenia produktu przez Sprzedawcę,
 • procedurę rozpatrywania reklamacji,
 • sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta na odległość wraz z linkiem do formularza odstąpienia od umowy,
 • koszty zwrotu rzeczy ponoszonych przez Konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy
 • zobowiązaniu Sprzedawcy do dostarczania rzeczy bez wad.


Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie Sprzedawcy lub w magazynach producentów.

Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania produktu ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze, z wyłączeniem sobót.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Klient jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

W wypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, Klient zostanie powiadomiony o braku dostępności towaru a Sprzedawca zwróci wpłaconą kwotę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

Zamówione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia lub inny adres uzgodniony telefonicznie lub mailowo.

Koszty transportu towaru są ponoszone przez Klienta.

Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowań lub braków w zawartości należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora i niezwłocznie (do 24 godzin) zgłosić ten fakt Sprzedawcy.

W przypadku odmowy oczekiwania przez kuriera na sprawdzenie przesyłki i odnotowania tego faktu w dokumencie przewozowym (przesyłka nie została sprawdzona niezwłocznie po dostawie) Klient w ciągu 24 godzin powinien dokonać sprawdzenia zawartości przesyłki. Po usunięciu opakowania z urządzenia (sprzętu) należy upewnić się co do integralności (braku uszkodzeń) i zgodności towaru z zamówieniem. W sytuacji pojawienia się wątpliwości należy wstrzymać się od użytkowania i zwrócić się do Sprzedawcy. Należy zachować oryginalne opakowanie w jakim dostarczono urządzenie (sprzęt) oraz kopię dokumentu przewozowego. Zgłoszenie należy dokonać drogą telefoniczną w godzinach pracy Sprzedawcy oraz e-mailem. Przedstawiciel Sprzedawcy skontaktuje się niezwłocznie z Klientem i poinformuje go co do przebiegu dalszego postępowania.

W zależności od firmy kurierskiej Klient może być proszony o wniesienie dostarczonego towaru.

Przed rozpoczęciem czynności instalacyjnych i eksploatacyjnych urządzenia/sprzętu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

 

§ 6. Warunki i formy płatności

W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
Płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy + koszt przesyłki

PayU - karta kredytowa lub przez konto PayU + koszt przesyłki

eCard - karta kredytowa lub natychmiastowy przelew internetowy, następuje automatyczne przekierowanie do wybranego banku + koszt przesyłki

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy jest następujący:
Alior Bank 17 2490 0005 0000 4500 7543 3965
Numer rachunku bankowego jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie całości ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione produkty w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia.

Faktury VAT potwierdzające kwotę zakupu oraz wyszczególniające zakupione Produkty wysyłane są przesyłką kurierską wraz z Produktem lub wydawane Klientowi w razie odbioru osobistego.

W wypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek Klient ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Sprzedawcy

 

§ 7. Odstąpienie od umowy przy sprzedaży konsumenckiej

Odstąpienie od umowy przez konsumenta odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Konsument, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów z zastrzeżeniem § 7 pkt 4 i 6, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pisemne oświadczenie Konsumenta o skorzystaniu z prawa zwrotu może zawierać preferowaną formę rozliczenia zwrotu.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztu przesyłki towaru do Konsumenta stanowiący najtańszy koszt przesyłki towaru niezależnie od sposobu przesyłki towaru wybranego uprzednio przez Konsumenta.

Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać Produkt na adres Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny od stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument dokonując płatności. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy karty płatniczej z której został dokonany zakup.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania

Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, dostępnym tutaj [ link do treści zamieszczonej w pliku Prawo odstąpienia od umowy przy sprzedaży konsumenckiej]

 

§ 8. Gwarancja i rękojmia

Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu GastroProdukt.pl objęte są gwarancją sprzedawcy.

Dokument gwarancji jest dostarczany wraz z towarem.

Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wynikającą z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 1 Regulaminu.

Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

§ 9. Procedura reklamacyjna

Procedura reklamacyjna może być realizowana na podstawie przepisów o gwarancji (uprawnienie dotyczy zarówno Konsumenta jak i Przedsiębiorcy) lub przepisów o rękojmi (tylko w przypadku sprzedaży konsumenckiej).

Do Klienta należy wybór podstawy prawnej składanej przez niego reklamacji.

Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest Sprzedawca. Celem realizowania uprawnień z tytułu gwarancji należy postępować zgodnie z treścią wynikającą z dostarczonego wraz z produktem dokumentu gwarancyjnego.

Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu rękojmi jest Sprzedawca. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą celem wszczęcia procedury reklamacyjnej. Konsument może wnosić reklamację w szczególności na adres email lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 1 Regulaminu.

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

Zgłaszający reklamację powinien niezwłocznie przesłać produkt objęty zgłoszeniem celem umożliwienia sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji następuje poprzez dokonanie sprawdzenia okoliczności zgłoszonych przez Konsumenta i ocenie zasadności żądań zgodnie z przepisami o rękojmi.

Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Konsument otrzyma na adres e-mail lub w formie pisemnej.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub innych ważnych przyczyn. Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana jest skuteczna w stosunku do użytkowników, którzy posiadają konto, w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zamawiający może przesłać swoje oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu pocztą elektroniczną lub na piśmie na adres Sprzedającego. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego konto i poinformuje go o tym fakcie.

Informacje zawarte na stronie www.lofra.com.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FHU Gastroprodukt będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.