0,00 PLN
0
Koszyk
info:Twój koszyk jest pusty.

Ważne informacje dla Konsumenta

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia. 
  Informacje znajdują się w opisach każdego z produktów oraz są dostępne w trakcie składania zamówienia.
 2. Sposób porozumiewania się z Konsumentem i dane kontaktowe, w tym do celów składania reklamacji. 
  e-mail: biuro@gastroprodukt.pl tel./fax: 32 611 50 87, drogą pocztową: FHU GastroProdukt Rafał Mirek, ul. 20 – Straconych 5, 32-300 Olkusz.
 3. Dane identyfikujące przedsiębiorcę. 
  Sklep Internetowy działający pod adresem lofra.pl jest własnością firmy  FHU GastroProdukt  Rafał Mirek , NIP 637-198-32-82, Regon 121198600 z siedzibą w Olkuszu (32-300) przy ul. 20 - tu Straconych 5 i prowadzi sprzedaż wysyłkową: urządzeń gastronomicznych, drobnego sprzętu kuchennego, mebli ze stali nierdzewnej, profesjonalnych środków czystości. Numer telefonu/fax: 32 611 50 87, (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-17.00), e-mail: biuro@gastroprodukt.pl
 4. Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami, opłaty za transport. 
  Łączna cena za każde zamówienie dostępna jest w „Podsumowaniu zamówienia” oraz „Płatność”.
 5. Sposoby i termin zapłaty. 
  W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:
  • Płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Alior Bank 17 2490 0005 0000 4500 7543 3965
  • Przelewy24 - karta kredytowa lub przez konto Przelewy24 
  • eCard - karta kredytowa lub natychmiastowy przelew internetowy, następuje automatyczne przekierowanie do wybranego banku + 2 % prowizji
 6. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę. 
  • Każdorazowo złożone zamówienie musi zostać potwierdzone przez Sprzedawcę w formie telefonicznej.
  • Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione produkty w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia.
  • Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie Sprzedawcy lub w magazynach producentów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
  • Przewidywanym czasie realizacji zamówienia Klient jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.
  • W wypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia zamówienia, Klient zostanie powiadomiony o braku dostępności towaru a Sprzedawca zwróci wpłaconą kwotę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
  • Zamówione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia lub inny adres uzgodniony telefonicznie.
  • Koszty transportu towaru są ponoszone przez Klienta. W przypadku zamówień o wartości powyżej 1500,00 zł netto koszty transportu ponosi Sprzedawca i nie są one doliczane do kwoty zamówienia (nie dotyczy towarów wielkogabarytowych).
 7. Procedura rozpatrywania reklamacji; gwarancja. 
  Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.
  • Procedura reklamacyjna może być realizowana na podstawie przepisów o gwarancji (uprawnienie dotyczy zarówno Konsumenta jak i Przedsiębiorcy) lub przepisów o rękojmi (tylko w przypadku sprzedaży konsumenckiej). Do Klienta należy wybór podstawy prawnej składanej przez niego reklamacji.
  • Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu lofra.pl objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy. Celem realizowania uprawnień z tytułu gwarancji, w przypadku gdy gwarantem jest sprzedawca, należy postępować zgodnie z treścią warunków gwarancji wynikających z dokumentu gwarancyjnego dostarczonego wraz z produktem. W przypadku gdy Gwarantem jest producent należy postępować zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej producenta wskazanej w opisie produktu.
  • Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu rękojmi jest Sprzedawca. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą celem wszczęcia procedury reklamacyjnej. Konsument może wnosić reklamację w szczególności na adres e-mail biuro@gastroprodukt.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
  • Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamowany produkt należy niezwłocznie dostarczyć do Sprzedawcy.
  • Rozpatrzenie reklamacji następuje poprzez dokonanie sprawdzenia okoliczności zgłoszonych przez Klienta i ocenie zasadności żądań zgodnie z przepisami o rękojmi lub warunkami gwarancji, w zależności od wybranej przez Klienta podstawy zgłoszenia reklamacji.
  • Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Konsument otrzyma na adres e-mail lub w formie pisemnej.
  • Informacje dotyczące prawa odstąpienia dostępne są tutaj
 8. Obowiązek sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad. 
  Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia produktów wolnych od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego a w szczególności art. 556 oraz art. 556(1)-556(3) KC.
 9. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i sporów 
  W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
  1. wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  2. rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

   

  Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  Zgodnie z art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informujemy, że Platforma ODR dostępna jest na pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/